• تهران - بلوار مرزداران - بلوار آریافر - خیابان معتمدی - پلاک 9
  • info@cybernode.ir
  • 021-44296413

پروژه های مخابراتی

راه اندازی شبکه های کامپیوتری دهها شرکت خصوصی و دولتی کشور
فعالسازی ﺑﯿﺶ از 7000 ﭘﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ در 84 ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
تامین , تجهیز و راه اندازی واحد مخابرات ، اینترنت و شبکه بلندترین بیمارستان خاورمیانه ( پروژه آتیه 2 )
ایجاد ﺑﺴﺘﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻋﻤﺮان و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻮﺛﺮ
طراحی و اجراء ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮج ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 572 واﺣﺪ در 56 طبقه
توسعه و اجراء ﺷﺒﮑﻪ ي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ساختمان حراست وزارت نفت
راه اندازی ﺷﺒﮑﻪ 50 ﻫﮑﺘﺎري واﯾﺮﻟﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﺗﻮ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻮﯾﻨﺖ در استان قم
راه اندازی ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي دﯾﺘﺎی وزارت ﻧﻔﺖ
تامین ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
راه اﻧﺪازي Dslam ﻫﺎي مخابراتی زیمنس ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي pap
راه اﻧﺪازي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺠﺘﻤﻊ 1000 واﺣﺪي ﺑﻮﺳﺘﺎن پونک ﺗﻬﺮان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.