• تهران - بلوار مرزداران - بلوار آریافر - خیابان معتمدی - پلاک 9
  • info@cybernode.ir
  • 021-44296413

نظارت تصویری

نصب و راه اندازی دوربین مداربسته دهها واحد تجاری و مسکونی در استانهای مختلف کشور
ﻧﺼﺐ راﻫﺒﻨﺪ ﺿﺪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ وزارت ارﺷﺎد
ﻧﺼﺐ راﻫﺒﻨﺪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰي وزارت ﻧﻔﺖ
ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي 80 ﻋﺪد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮ ا
ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي 170 ﻋﺪد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوري و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي 60 ﻋﺪد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮي اﻣﻮر ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺸﻮر
ﻧﺼﺐ 28 ﻋﺪد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي 32 ﻋﺪد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ دادﺳﺮاي ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب
راه اﻧﺪازي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﯿﺮو
ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد (ﭘﻼك ﺧﻮان) وزارت ﻧﯿﺮو

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.