• تهران - بلوار مرزداران - بلوار آریافر - خیابان معتمدی - پلاک 9
  • info@cybernode.ir
  • 021-44296413

دسته بندی پروژه ها

پروژه 6

پروژه 6

متن در حال ویرایش توسط مدیر سایت ...

پروژه 5

پروژه 5

متن در حال ویرایش توسط مدیر سایت ...

پروژه ساخت و تامین

پروژه ساخت و تامین

تامین تجهیزات الکترونیکی لطفا با رمز عبور وارد شوید محتوا عمومی نمیباشد. ...

پروژه های نرم افزاری

پروژه های نرم افزاری

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺘﺎد ﻧﺎﻧﻮ(ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري) راه اﻧﺪازي و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ مخابراتی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود ﭘﯿﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮانﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي CRMﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ...

پروژه های مخابراتی

پروژه های مخابراتی

راه اندازی شبکه های کامپیوتری دهها شرکت خصوصی و دولتی کشورفعالسازی ﺑﯿﺶ از 7000 ﭘﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ در 84 ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮانتامین , تجهیز و راه اندازی واحد مخابرات ، اینترنت و شبکه بلندترین بیمارستان خاورمیانه ( پروژه آتیه 2 )ایجاد ﺑﺴﺘﺮ ...

نظارت تصویری

نظارت تصویری

نصب و راه اندازی دوربین مداربسته دهها واحد تجاری و مسکونی در استانهای مختلف کشورﻧﺼﺐ راﻫﺒﻨﺪ ﺿﺪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ وزارت ارﺷﺎدﻧﺼﺐ راﻫﺒﻨﺪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰي وزارت ﻧﻔﺖﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي 80 ﻋﺪد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮ اﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي 170 ﻋﺪد ...