• تهران - بلوار مرزداران - بلوار آریافر - خیابان معتمدی - پلاک 9
  • info@cybernode.ir
  • 021-44296413

پروژه های نرم افزاری

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺘﺎد ﻧﺎﻧﻮ(ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري)

راه اﻧﺪازي و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ مخابراتی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود ﭘﯿﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي CRM
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ راﻫﻨﻤﺎي زاﺋﺮ و ﭘﯿﮏ زاﺋﺮ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺶ از 100 وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ، ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺗﺒﻂ
باشگاه مشتریان فرش بهشتی ، واش لند ، رامک یدک ، بهمن خودرو ، هلدینگ پارسه ، بیمارستان پاستور نو

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.